Епилепсията е заболяване, което се характеризира с повтарящи се, непровокирани гърчове. Промените в ЕЕГ, които не водят до клинична изява не са епилепсия. Епилепсията при деца често води до когнитивно увреждане на децата. Принципно епилепсията може да доведе до увреждане на мозъка особено при мозъци, които все още се развиват. Това важи дори и в случаите на контролирана епилепсия. Последствията са интелектуални и социални дефицити. Трябва да се отбележи, че дори при 25% от децата с епилепсия, които са с нормален интелект (IQ) се наблюдават фини когнитивни дефицити.

Някои автори споделят мнението, че когнитивните и социални дефицити са нежелани ефекти от продължителния прием на противоепилептични лекарства. Аз също смятам, че и лекарствата имат такъв ефект върху интелектуалното и личностово развитие на децата с епилепсия, но е ясно за всички, че приемът на противогърчови медикаменти в повечето случаи няма как да бъде избегнат. Като цяло проучванията посочват, че при по-ранно начало на епилепсията, чести гърчове, висока доза на медикамента или приема на повече от един медикамент вероятността за интелектуален дефицит е по-висока. Ранното идентифициране при децата с епилепсия на рискови фактори за интелектуален дефицит и отстраняването им при възможност би довело до предотвратяване на когнитивното влошаване и подобряване на качеството на живот на тези пациенти.

В началото на тази година бе публикувано едно проучване на Bahagat KA и съавтав<sup>[1]</sup> , което сравнява деца с епилепсия със здрави деца по отношение на техните когнитивни възможности и концентрацията на омега-3 в кръвта им. Здравите и болните деца съвпадат по възраст, пол, образователно ниво на родителите и на самите деца, имат подобни диети и сходно социално-икономическо ниво. В групата от деца с епилепсия няма такива, които да страдат от нарушение в психическото или физическото развитие, интелектуални затруднения, хронично основно заболяване (като вродени грешки на метаболизма, генетични, ендокринни или чернодробни нарушения, зрителни или слухови дефицити) или неврологични нарушения, различни от епилепсия. Изключването от проучването на деца с епилепсия, които имат и други заболявания е направено, за да се изключи възможността причината за интелектуалния дефицит да са съответните допълнителни заболявания. Какво установяват авторите?

  1. Децата с епилепсия имат по-ниски резултати по отношение на визуалната и слуховата обработка на информацията, работната памет и общия коефициент на интелигентност, в сравнение със здравите деца.
  2. Децата с епилепсия показват закъснения в своето познавателно, комуникативно и социално развитие и по-често страдат от дефицит на вниманието.
  3. Децата с епилепсия имат значително по-високо съотношение омега-6/омега-3 мастни киселини, като тази промяна в съотношението е поради по-ниската концентрация на омега-3 в кръвта им, в сравнение със здравите деца. Авторите обръщат внимание, че всички деца (здрави и болни), участващи в проучването са имали сходни диети. Възможните причини за тази констатация са или неадекватния прием на омега-3 мастни киселини от децата с епилепсия, или по-голямото изразходване на омега-3 мастните киселини за борба с възпалението и оксидативния стрес, които се наблюдават при епилепсията. Трета възможна причина за ниските нива на омега-3 мастните киселини при тези деца е приемът на антиепилептични медикаменти, но досега няма данни, които да показват, че тези лекарства се намесват в метаболизма на омега-3 и омега-6 мастните киселини.
  4. Авторите на проучването установяват също значителна положителна корелация между нивата на омега-3 и когнитивните функции – колкото по-ниски са нивата на омега-3 в кръвта, толкова когнитивните функции на децата са по-засегнати. Множество предшестващи проучвания при животински модели и хора, доказващи същата корелация са описани и дискутирани в проучването , което разглеждаме тук.

Следователно един възможен рисков фактор, водещ до намаляване на когнитивните, социалните и комуникативните умения на децата с епилепсия е ниското ниво на омега-3 в организма им. Добавянето на рибено масло в диетата на тези деца ще доведе до намаляване на риска от когнитивен дефицит. Нещо повече омега-3 мастните киселини, чиито най-пълноценен източник е рибеното масло имат много други позитиви върху детския организъм, без да крият каквито и да било рискове (вж. нашия блог за повече информация). Рибените масла на пазара не са еднакви както по състава си, така и по качество, чистота и ефективност. Важно е да изберете чисто рибено масло, което да можете да давате продължително или непрекъснато. На кое рибено масло се доверявам аз и защо, можете да прочетете тук.

Допълнително е важно децата с епилепсия, особено тези с ранно начало на заболяването и чести гърчове, както и тези, приемащи високи дози лекарства или повече от едно лекарство периодично да бъдат оценявани от детски клиничен психолог за нивото на развитието и напредъка им. В случай на забелязани дори “невинни” отклонения започването на работа с логопед или психолог е задължителна. Колкото по-рано това се случи, толкова по-сигурно е, че съответните специалисти и терапии ще могат да помогнат за развитието на детето.

Д-р Милена Коцева

Източници

Facebook Comments